Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №159 / 19.12.2023 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№ ю.л.507/29.11.2023 г., от фирма „СОЛАРСТРОМ“ ЕООД, ЕИК 206841332 - заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията,

З А П О В Я Д В А М :

О Т М Е Н Я В А М: Заповед №157/08.12.2023 г. на Кмета на Община Средец, с която се одобрява:

1. По зелените надписи, линии и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на град Средец, община Средец, одобрен със Заповед №РД-09-166/24.09.1986г., за УПИ II-3003, с площ 1200 м2 , УПИ IV-3004, с площ 6892 м2, УПИ V-3005 с площ 6135 м2 и УПИ VI-3006, с площ 5187 м2, в кв.151, отредени за промишленост, като се обединяват в нов УПИ II-3003,3004,3005,3006, с площ 19414 м2, устройствена зона Пп, с предназначение на имота „за фотоволтаична централа“, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване/ ПУП-ПЗ/ за УПИ II-3003,3004,3005,3006, в кв.151, отреден за промишленост, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Пп, , застр. до 60%, К инт. до 2,0 , Озел. до 30%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

ИНЖ. ИВАН КИЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Споделяне: