Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 15 / 26.02.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 на ЗУТ , Удостоверение №25-45019/19.02.2024г. на СГКК - Бургас , Решение №652, взето с Протокол №41/30.11.2022г. на Общински съвет – Средец за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и като се съобразих с Решение по т.14 от протокол № 10/14.12.2023г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас и взех предвид административна преписка по Заявление с вх.№ю.л. 530/06.12.2023г. на Е.П.С. – управител на фирма „ ЕМИ“ ООД ,

О Д О Б Р Я В А М:

1. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация / ИПР/ за УПИ I-52 / ПИ с ИД 20273.28.52/ и ПИ с ИД 20273.28.53, местност „ Кривия вир“ по КК и КР на землището на село Дебелт, община Средец:

- заличаване на съществуващ УПИ I-52, предствавляващ ПИ с ИД 20273.28.52, с отреждане за „ газстанция / метан/, складови дейности и център за съхранение на данни“.

- обединяване на УПИ I-52/ ПИ с ИД 20273.28.52/ - „ за газстанция / метан/, складови дейности и център за съхранение на данни“ и ПИ с ИД 20273.28.53, в един общ и създаване на нов УПИ I-496, масив 28, без промяна на функционалното отреждане, така, както е показано с черен, червен, син и зелен цвят в графичната част на проекта, представляваща неразделна част от настоящата заповед.

2. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване / ИПЗ/ на новообразувания УПИ I-496, с отреждане за „ газстанция /метан/, складови дейности и център за съхранение на данни“, масив 28, местност „ Кривия вир“ по КК и КР на землището на село Дебелт, община Средец:

- за УПИ I-496 – „ за газстанция / метан/, складови дейности и център за съхранение на данни“, се определят следните показатели на застрояване: Устройствена зона „Пп“ – предимно за производства; височина /Н/ - до 10м.; плътност на застрояване до 60%; коефициент на интензивност /Кинт/ до 2,0; плътност на озеленяване до 20%; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – ограничителни.

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ , Заповедта да се публикува на интернет страницата на община Средец.

На основание чл.129, ал.2, във връзка с чл.131 от ЗУТ, Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс.

На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж. Иван Кичев

Кмет на Община Средец

Споделяне: