Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №157 / 08.12.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, чл.150, ал.2, т.1, чл.4, ал.3, изр.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на община Средец, по заявление вх.№ю.л.508/29.11.2023г. от фирма „ СОЛАРСТРОМ“ ЕООД, ЕИК 206841332, със седалище и адрес на управление – Бургас, ж.к. Лазур, бл.153, вх.1, ет.6, ап.5, представлявано от Янко Георгиев Калпакчиев, с учредено право на строеж / Договор №139/2023г./ и Акове за частна общинска собственост №№ 210/13.06.2006г.; 211/13.06.2006г.; 212/13.06.2006г. и 213/13.06.2006г.,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи, линии и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на град Средец, община Средец, одобрен със Заповед №РД-09-166/24.09.1986г., за УПИ II-3003, с площ 1200 м2 , УПИ IV-3004, с площ 6892 м2, УПИ V-3005 с площ 6135 м2 и УПИ VI-3006, с площ 5187 м2, в кв.151, отредени за промишленост, като се обединяват в нов УПИ II-3003,3004,3005,3006, с площ 19414 м2, устройствена зона Пп, с предназначение на имота „за фотоволтаична централа“, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване/ ПУП-ПЗ/ за УПИ II-3003,3004,3005,3006, в кв.151, отреден за промишленост, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Пп, , застр. до 60%, К инт. до 2,0 , Озел. до 30%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

инж.Иван Кичев

Кмет на Община Средец

Споделяне: