Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 16 / 23.01. 2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 03.01.2023 г. на Община Средец , по заявление с вх. № 94-00-3366/12.12.2022г. от Анка Георгиева Янчева, собственик на имот с пл.№ 103 в кв. 2, по действащия кадастрален план на с. Росеново, Община Средец, одобрен със заповед № 360-3-4/14.01.2003г. , регулационен план одобрен с Решение №15/02.12.2003 г , с документ за собственост н.а № 36,т.1,д.33, рег.№353/ 2021 и н.а.№37, т.1, д.34, рег.№354/2021 г., заинтересовано лице по чл 131 от ЗУТ, и по решение на ОЕСУТ с протокол №1 от 12.01.2023 г.

О Д О Б Р Я В А М :

По кафявите линии , надписи и щрихи и по червените надписи, поправка на кадастралния план на с.Росеново, Община Средец, одобрен със заповед № 360-3-4/14.01.2003 г., за имот с пл. № 103 в кв.2, като се обособят два нови имота: имот пл.№103 в кв.2, с площ 1146 м2 и имот пл.№404 в кв.2, с площ 1564 м2, съгласно приложения констативен акт и скица № 1/03.01.2023 г. на Община Средец , която е неразделна част от него

На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов – ст.специалист „УТСБКС“

Споделяне: