Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 16 / 26.02.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, чл.135, ал.3, във връзка с чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ и заявление вх.№94-00-4141/06.12.2023г. от Юлия Апостолова Апостолова, ЕГН 8507210531, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: Преустройство на жилищна сграда в аптека“, в УПИ XI-1412 в вк.44 по ПУП-ПРЗ на град Средец, община Средец/, с документи за собственост: н.а.№1, том 1, р.560/2019г. - собственик и заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и по становище на гл.архитект на Община Средец по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ от 22.02.2023 г.,

ДОПУСКАМ:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ , за строителство на обект: : Преустройство на жилищна сграда в аптека“, в УПИ XI-1412 в кв.44 по ПУП-ПРЗ на град Средец, община Средец, в с следните части:

1. План за регулация / ПУП-ПР/, с обхват УПИ XI-1412 в кв.44, с цел промяна на предназначението на УПИ от „ за жилищно строителство“, в „ за жилищно и аптека“.

2. План за застрояване/ ПУП-ПЗ /, за строителство на обект: Преустройство на жилищна сграда в аптека“, в УПИ XI-1412 в вк.44 по ПУП-ПРЗ на град Средец, община Средец, с промяна на предназначението от „ за жилищно строителство“ в „ за жилищно и аптека, при следните показатели на застрояване:зона Жм, плътност на застр.40% , К инт – 1.0 , Н мах. 10 м., Етаж. – 3 мах., озеленяване 50 % , застрояване «д» -свързано, за двата съседни имота. /501.1412 и 501.1413/

3. Инвестиционен проект за обект: Преустройство на жилищна сграда в аптека“, в УПИ XI-1412 в вк.44 по ПУП-ПРЗ на град Средец, община Средец, като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150 ал.1 и 2 от ЗУТ.

Проектът в окончателна фаза да се изработи от лицензирани проектанти върху актуална извадка от кадастралния план, за сметка на собственика, при спазване на нормите на ЗУТ - / /чл.21, ал.2/ и Наредба №7/2003г.- / чл.97, ал.1 и чл.82, ал.2/ и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

ИНЖ. ИВАН КИЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Споделяне: