Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №161 / 20.12.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, по заявление вх.№ю.л.523/05.12.2023г. от фирма „СЪН БС“ ООД, ЕИК 147229672, със седалище и адрес на управление – село Дебелт, община Средец, представлявано от Валери Бориславов Стоянов - управител, заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ и Протокол №10/14.12.2023г., т.20 на ОЕСУТ на община Средец ,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи, линии и щрихи, проект за изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ 189 / ПИ с ИД 20273.61.189/ по КККР на землището на село Дебелт, община Средец, с площ 452903 м2, одобрен със Заповед №21/12.03.2010г., като се променя обозначението на УПИ 189 и същото става УПИ 61.189, с площ 451625 м2, запазване на устройствена зона Пч /чисто производствена/, с предназначение на имота „за фотоволтаична електроцентрала“, въвеждат се нови вътрешни регулационни линии на УПИ 61.189 по границите на ПИ с ИД 20273.61.751 / общински селскостопански път/ и ПИ с ИД 20273.61.37 / държавен имот, силажна яма/, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, изменение на плана за застрояване/ ПУП-ПЗ/ на УПИ 61.189, отреден за фотоволтаична електроцентрала, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Пч, , застр. до 60%, К инт. до 1,0 , Озел. до 20%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

инж.Иван Кичев

Кмет на Община Средец

Споделяне: