Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 17 / 24.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 7/17.11.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас и Споразумение рег.№67/09.01.2023,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи, линии и щрихи , проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на село Дюлево, община Средец, одобрен със Заповед №18/23.02.1988г. за УПИ VI-411 и УПИ X-411 в кв.51, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се ситуират два нови УПИ: VI-411 с площ 1848 м2 и X-411 с площ 942 м2. в кв.51, с цел прекратяване на съсобственост, със същото отреждане, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване/ ПУП-ПЗ/ за УПИ VI-411 и УПИ X-411 в кв.51, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Жм, , застр. до 60%, К инт. до 1,2 , Озел. до 40%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Споделяне: