Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №18 / 12.12.2023 г.

На основание чл.5, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), § 1, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ:

ПРЕДОСТАВЯМ

Свои функции по ЗУТ и свързаните с него нормативни актове, за периодите, в които отсъствам, на следното длъжностно лице:

Румен Иванов Троев - гл. специалист в Дирекция „Устройство на територията, строителство, БКС“ при Община Средец:

1. Да одобрява на основание чл. 145, ал. 1 от ЗУТ инвестиционни проекти в предвидените в чл. 73, ал. 1 от ЗУТ случаи;

2. Да издава на основание чл. 148, ал. 2 от ЗУТ разрешения за строеж, съответно да отказва издаването им за мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура;

3. Да презаверява на основание чл. 148, ал. 2 от ЗУТ разрешения за строеж, които е издал, за строежите по този раздел, на които е изтекъл срока по чл. 153, ал. 2 от ЗУТ, както и да отказва презаверката им на основание чл. 153, ал. 11 от ЗУТ ;

4. Да отразява на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж допуснатите изменения в одобрения инвестиционен проект за строежите по този раздел;

5. Да дава указания на заявилите за отстраняване на нередовности или предоставяне на допълнителни документи в производствата по издаване на визи за проектиране, схеми и разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи на основание чл. 5в, ал. 1 от ЗУТ;

6. Да издава визи за проектиране на основание чл. 140, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗУТ, когато същите представляват копие (извадка) от действащ подробен устройствен план;

7. Да издава визи за проектиране на основание чл. 140, ал. 3 във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗУТ в случаите, в които същите са поискани едновременно с искането за издаване на виза за проектиране по предходната т.6.;

8. Да издава схеми за поставяне (скици с указан начин на поставяне) на преместваеми обекти и на рекламни елементи с общински типови или с корпоративни типови проекти върху частни имоти;

9. Да съгласува инвестиционни проекти- заснемане за узаконяване, на основание § 127, ал. 8 от ПЗР на ЗИДЗУТ ( ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г.);

10. Да дава на основание чл. 135, ал. 4 т. 1 от ЗУТ становище по законосъобразността на искане за изменение на подробни устройствени планове.

11. Да издава разрешения за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи по типови проекти на територията на съответния район, съгласно одобрените схеми за поставяне на скици с указан начин на поставяне.

12. Да одобрява и съгласува на основанията и по реда на Глава осма, Раздел II от ЗУТ инвестиционни проекти за приемно-предавателни станции и останалата физическа инфраструктура за разполагане на електронните съобщителни мрежи, както и да издава разрешения за строеж за тях;

13. Да одобрява инвестиционни проекти- заснемане на извършения строеж от четвърта и пета категория по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ;

14. Да презаверява на основание чл. 153, ал. 4 от ЗУТ разрешения за строеж , които е издал за строежите по този раздел, по които е изтекъл срока по чл. 153, ал. 2 от ЗУТ, както и да отказва презаверката им на основание чл. 153, ал 11 от ЗУТ;

15. Да одобрява на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ инвестиционни проекти за изменение на одобрени инвестиционни проекти, по които е издал разрешение за строеж по този раздел, независимо от евентуалната промяна на категорията на строежа;

16. Да отразява на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ със заповед за допълване на издаденото от него разрешение за строеж допуснатите изменения в одобрения инвестиционен проект за строежите по този раздел;

17. Да издава на основание чл. 197, ал. 2 от ЗУТ задължителни технически предписания при премахване на законен строеж от собственика му;

18. Да нарежда на основание чл. 201, ал. 3 от ЗУТ на страните по съдебна делба на урегулиран поземлен имот да внесат проект за изменение на действащия план за регулация в случаите, в които е компетентен да го одобри;

19. Да изпраща на основание чл. 201, ал. 4 от ЗУТ становище до съда при съдебна делба на урегулиран поземлен имот, че имотът е неподеляем в случаите, в които е компетентен да одобри изменението в плана за регулация на този имот;

20. Да одобрява на основание чл. 203, ал. 1 от ЗУТ инвестиционни проекти или да издава на основание чл. 203, ал. 1 от ЗУТ мотивиран отказ при съдебна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект по този раздел.

21.Да издава удостоверения за търпимост за всички строежи.

Заповедта да се връчи за изпълнение.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Арх. Дарина Славова

Съгласувал:

адв. Ирина Камбурова - юрист на Община Средец

Изготвил:

Кристияна Стоянова - технически сътрудник в дирекция „АПИО“

Споделяне: