Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №18 / 26.04. 2022 г.

На основание чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 2/18.04.2022 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1 По зелените и сините надписи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на село Драчево, Общ.Средец, за УПИ IX-195 в кв.34 с площ 1417 м2, отреден за нискоетажно, индивидуално жилищно застрояване , като се разделя на две нови УПИ- IX-195 с площ 708,50 м2 и XVII-195 с площ 708,50 м2, в квартал 34, със същото отреждане , според приложения към тази заповед проект .

2 По червените пунктирани линии и надписи и сините линии и надписи, промяна на плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ / на УПИ IX-195 и УПИ XVII-195 в кв.34, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство , като за двете УПИ се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Жм, Пл.застр. 60%, Кинт 1.2, Н мах.10м(Е 2), Озел.40%, застр „е“ свободно, с осигурено паркиране в имота, съгласно нормите на ЗУТ и приложения към тази заповед проект.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж.Иван Жабов

Кмет Община Средец

Изготвил:

Специалист „НС“:Божидар Божинов

Споделяне: