Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 180 / 08.03.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите, във връзка с възстановяване на 24 часово водоподаване поради нормализиране дебита на водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в с. Драка, община Средец

ОТМЕНЯМ:

Считано от днес, 08.03.2023 г. Заповед № 912/03.11.2022 г. на Кмета на Община Средец за въвеждане на режим на водоподаване за питейно водоснабдяване в село Драка, община Средец.

Заповедта да бъде публикувана на сайта на Община Средец.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на община Средец

/Съгл. Заповед №167/06.03.2023 г./

Споделяне: