Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №19 / 26.04. 2022 г.

На основание чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ и протокол № 2/18.04.2022г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1 По зелените линии, надписи и щрихи и червените надписи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на село Дебелт, Общ.Средец, за урегулиране на ПИ 20273.501.1218 и промяна на конфигурацията на съществуващите УПИ: II-361, III-364 и IV в кв.46, като се отреждат четири нови УПИ: II-361(ПИ 20273.501.833) с площ 879 м2, III-1226 с площ 1530 м2, IV-1227 с площ 995 м2 и XX-1228 с площ 1013 м2, със същото отреждане, в квартал 46, според приложените скица-предложение и документи за собственост .

2 По червените плътни, пунктирани линии и надписи , по сините линии и надписи и по черните линии и надписи, промяна на плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ / на УПИ II-361, УПИ III-1226, УПИ IV-1227 и УПИ XX-1228 в кв.46, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство , като за всички УПИ се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Жм, Пл.застр. 60%, Кинт 1.2, Н мах.10м( 3), Озел.40%, застр „е“, свободно, съгласно нормите на ЗУТ,и приложения към тази заповед проект.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж.Иван Жабов

Кмет Община Средец

Изготвил:

Специалист „НС“:Божидар Божинов

Споделяне: