Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 2 / 02.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и Решение по т.9 от протокол № 10/14.12.2023г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

По зелените линии, надписи и щрихи, проект за частично изменение на плана за регулация / ПУП-ПР / на село Факия, Община Средец, одобрен със заповед № 5/12.01.1990 г., за УПИ IV-188, УПИ III-187, УПИ VIII-186 и УПИ VII-190 в кв.26, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като общата парцелната граница между тях се постави по общата имотна граница на имоти с пл.№№186,187,188 и 190 в кв.26, поради неуредени регулационни сметки , като всички нови УПИ стават урегулирани, с нови площи както следва: IV-188 , с площ 609 кв.м., III-187, с площ 493 кв.м., VII-190, с площ 724 кв.м. и VIII-186, с площ 227 кв.м., съгласно нормите на ЗУТ и приложения към тази заповед проект.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж. Иван Кичев

Кмет на Община Средец

Споделяне: