Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №2 / 27.1.2022 г.

На осн. чл.135 ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх.№ ю.л.380/22.12.2021 г. от Динка Узунова – управител на фирма « БЕЛИЦА» ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 29221.217.1 по КККР на село Момина Църква, община Средец, с документ за собственост н.а.№2, т.1, рег.№36, д.№2/2011 г., заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, за допускане частично изменение ПУП-ПРЗ на с.Момина Църква, общ.Средец за ПИ 29221.217.1 по КККР на селото, на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, и по становище на главния архитект на Община Средец от 24.01.2022г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

РАЗРЕШАВАМ : Изработване проект за частично изменение ПУП-ПРЗ на ПИ 29221.217.1 по КККР на с. Момина Църква, Община Средец, одобрен със зап № 52/09.07.2010 г., като в ПР се измени функционалното отреждане от „ за овцеферма и млекопреработвателно предприятие“ в „ за животновъдна ферма и производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“. С ПЗ да се зададат показатели на застрояване, съответстващи на чисто производствена зона както следва: Плът. на застр. До 80%; Кинт до 1.0; Н(до 10м.) 3 ет.; Озел. До 20%, съгласно нормите на ЗУТ, приложените скица – проект и документи за собственост.

Проектът да се изработи на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, за сметка на собствениците , при спазване нормите на ЗУТ и изискванията на наредба № 8 за обема и сдържанието на устройствените схеми и планове.

Съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ, настоящата заповед спира прилагането на действащия ПУП-ПР , в частта за която се отнася.

Николина Дамбулова

За Кмет на Община Средец

Съгласно Зап.№41/21.01.2022г.

Споделяне: