Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №20 / 26.04. 2022 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 18.03.2022 г. на Община Средец , по заявление . вх. № ю.л.79/17.03.2022г. от фирма „ Примавера Лукс“ ЕООД, ЕИК 206328828, собственик на имоти с пл.№ 256 и 257 в кв. 10, по действащия кадастрален план на с. Орлинци, Община Средец, одобрен със заповед № РД-17-7/06.11.2007г. , регулационен план одобрен с Решение №355/27.01.2010 г и Заповед №81/16.12.2020 г.,с документ за собственост н.а № 57,т.1,д.53, рег.№391/ 2022 г., заинтересовано лице по чл 131 от ЗУТ, и по решение на ОЕСУТ с протокол №2 от 18.04.2022 г.

О Д О Б Р Я В А М :

По кафявите линии , надписи и щрихи, и по червените надписи, поправка на кадастралния план на с.Орлинци, Община Средец, одобрен със заповед № РД-17-7/06.11.2007 г., за имоти с пл. № 256 и 257 в кв.10, като се обединят в нов имот с пл.№258 в кв.10, с площ 1943 м2, съгласно приложения констативен акт и скица № 261/18.03.2022 г. на Община Средец , която е неразделна част от него

На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил: Божидар Божинов– специалист „НС“

Споделяне: