Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 20 / 27.05.2021 г.

На осн. чл.135 ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. Н-94-00-52 /20.11.2020г., адвокат Ненчо Драгнев, пълномощник на Султанка Кирилова Бораджиева, като наследник на Кирил Димитров Георгиев, собственик и заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, на УПИ IX-360 в кв.25 , отреден за нискоетажно,индивидуално, жилищно застрояване, по действащия ПУП -ПР на с. Драчево Община Средец, одобрен със зап №75/23.09.1992г., за допускане частично изменение ПУП-ПР на улична регулация , на проектна улица с О.Т. 135-136, по чл.134ал.2 т.1, във връзка с чл.208 от ЗУТ , по становище на ОЕСУТ на Община Средец в протокол №7/10.12.2020г. ,във връзка с влязло в сила съдебно решение на Административен съд –Бургас № 440/22.03.2021г. и становище на гл.архитект на Община Средец от 27.05.2021г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

ОТКАЗВАМ: Изработване проект за частично изменение ПУП-ПР на с. Драчево Община Средец, одобрен със зап №75/23.09.1992г., на улична регулация , на проектна улица с О.Т. 135-136, за достъп до УПИ XVI-357 и УПИ XVII-358 кв.25, отредени за нискоетажно,индивидуално, жилищно застрояване, при следните мотиви:

Към заявлението не са приложени документи ,от които да се прецени правото на собственост върху претендираната проектна улица с о.т. 135-136.

Не са приложени документи удостоверяващи съгласието на заинтересованите собственици засегнати от евентуална промяна на УПИ IX-360, XVI- 357и XVII-358 в кв.25.

За УПИ XVI- 357 в кв.25, това е единственият достъп до улица ,премахването на която би било в противоречие с §5 т.11 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Не са изпълнени изискванията на чл.135 ал.2 от ЗУТ,който изисква към заявлението да се приложи скица-предложение за исканата промяна.

На основание чл.135 ал.7 от ЗУТ, настоящата заповед да се обяви на заинтересованите по чл.131, по реда на чл.124б от ЗУТ.

Инж.Иван Жабов:

Кмет Община Средец

Съгласувал:

Юрист Общ.Средец Ирина Кабмурова

Изготвил:

Гл.специалист:. ”УТ” Кета Запрянова

Споделяне: