Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 20 / 30.01. 2023 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№Д-94-00-7/24.01.2023 г., от Димо Иванов Найденов- собственик и заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията,

З А П О В Я Д В А М :

О Т М Е Н Я В А М: Заповед №8/11.01.2023 г. на Кмета на Община Средец, с която се допуска:

Изработване на проект за частично изменение на план за регулация и застрояване / ЧИ на ПРЗ/ на част от кв.6 по плана на село Дюлево, община Средец, област Бургас в обхват: Обединяване на УПИ I-123, II-123 и III-123 в нов УПИ I-123 и промяна на отреждането от „ за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство“ в „ за фотоволтаична централа за производство на ел. енергия“ и се предвиди предимно производствена зона за новообразуваното УПИ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Съгласувал:

Ирина Камбурова – юрист

Изготвил:

Божидар Божинов

Ст.специалист „УТСБКС“

Споделяне: