Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №23 / 09.05.2022 г.

На основание чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 2/18.04.2022 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените линии, надписи и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на град Средец, Общ.Средец одобрен с Зап.№РД-09-166824.09.1986 г., за УПИ XV-1433 в кв.81, с площ 816 м2, отреден за магазин , като се разделя на две нови УПИ- XV-1433 за магазин и XVI-1433 за магазин, при спазване на изискванията на чл.19, ал.6 от ЗУТ , в квартал 81, като новообразуваните УПИ са с площи и лица както следва: УПИ XV- 473 м2, лице 46,72 м и УПИ XVI- 343 м2, лице 24,63 м , според приложения към тази заповед проект .

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж.Иван Жабов

Кмет Община Средец

Изготвил:

Ст. специалист „НС“:Божидар Божинов

Споделяне: