Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №26 / 07.06. 2022 г.

На осн. чл.135 ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх.№ 94-00-1285/ 06.06.2022 г. от Зорница Георгиева Глуховска , собственик с нот.акт№ 76, т.1, д.71, рег.№406/ 2022 година на УПИ VI-53 в кв.19 по действащия ПУП -ПР на с. Малина , община Средец, одобрен с Заповед №829,830/ 24.12.1936 година,

заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, за допускане частично изменение ПУП-ПР на с.Малина, Общ.Средец за УПИ VI-53 и УПИ IX-50,кв.19, на основание §8 ,ал.2, т.2 и 3 от ПР на ЗУТ, и по становище на главния архитект на Община Средец от 07.06.2022г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

РАЗРЕШАВАМ : Изработване проект за частично изменение ПУП-ПР на с. Малина, Община Средец, одобрен със зап № 829,830/24.12.1936г., на основание §8 ,ал.2, т.2 и 3 от ПР на ЗУТ , като се промени парцелната граница между УПИ VI-53 и УПИ IX-50 в кв.19, по съществуващата на кадастралния план имотна граница между имоти пл.№53 и пл.№50 в кв.69, поради неуредени регулационни сметки, съгласно нормите на ЗУТ, приложените скица-предложение и документи за собственост .

Проектът да се изработи на основание §8,ал.2, т. 3 от ПР на ЗУТ, за сметка на собствениците , при спазване нормите на ЗУТ и изискванията на наредба № 8 за обема и сдържанието на устройствените схеми и планове.

Съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ, настоящата заповед спира прилагането на действащия ПУП-ПР , в частта за която се отнася.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгл. Заповед №360/06.06.2022 г.

Споделяне: