Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 26 / 31.01.2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-220 /30.01.2023г. от Христина Русева Люцканова, в качеството й на наследник нна Руси Гочев Дойков, собственик с н.а.№88/1950г. на УПИ VIII-366 в кв.38 по действащия ПУП -ПРЗ на село Зорница, община Средец, одобрен с Заповед №76/19.04.1983 г., заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, по становище на главния архитект на Община Средец от 31.01.2023 г. и скица – предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ,

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за частично изменение на ПУП – План за регуляция на част от кв.38 по плана на село Зорница, област Бургас,

В обхват: УПИ VIII-366, урегулиран с площ 1810 м2, като общата парцелна граница на УПИ VIII-366 и XIV-369, се постави по общата имотна граница на имоти пл.№№366 и 371, с което УПИ VIII-366 става урегулиран с площ 1765 м2.

Проектът да се изработи на основание §8 ,ал.2, т. 3 от ПР на ЗУТ, за сметка на собствениците , при спазване нормите на ЗУТ и изискванията на наредба № 8 за обема и сдържанието на устройствените схеми и планове.

Съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ, настоящата заповед спира прилагането на действащия ПУП-ПР , в частта за която се отнася.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед№63/30.01.2023г.

Изготвил:

Божидар Божинов-ст.специалист „УТСБКС“

Споделяне: