Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 27 / 03.02.2023 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№Т-94-00-3/26.01.2023 г., от Ташко Тодоров Мераков- управител на фирма „ ВАСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 207003392 и заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията,

З А П О В Я Д В А М :

О Т М Е Н Я В А М: Заповед №70/29.11.2022 г. на Кмета на Община Средец, с която се допуска:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива / КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ, за ПИ с идентификатор 20273.501.242 по КККР на село Дебелт, община Средец в следните части: 1. План за регулация, 2. План за застрояване и 3. Инвестиционен проект за обект „ Фотоволтаична централа“, с предвиждане за промяна на устройствената зона от „ Жилищна зона – Жм“ в „Предимно производствена зона – Пп“

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед№63/30.01.2023г.

Споделяне: