Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 27 / 09.06. 2022 г.

На осн. чл.135, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх.№ 94-00-1316/07.06.2022г. от Пламен Йорданов Стоянов, собственик на имот пл. №299 в кв.53 по действащия ПУП -ПРЗ на град Средец, община Средец, одобрен със зап № РД-09-166/24.09.1986 г., съгласно н.актове с №54 и №55/2022г. и договор за покупко – продажба на ЧОС №46/2022 г., заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, за допускане частично изменение ПУП-ПРЗ на град Средец, общ.Средец, за УПИ I , кв.27А, на основание чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, и по становище на главния архитект на Община Средец от 09.06.2022г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

РАЗРЕШАВАМ : Изработване проект за частично изменение ПУП-ПРЗ на град Средец, Община Средец, одобрен със зап № РД-09-166/24.09.1986 г., за УПИ I в кв.27А- отреден за социални, културни и обществени дейности, жилищно строителство със смесено предназначение и паркинг, като се ситуират две УПИ: УПИ II – за жилищно застрояване със смесено предназначение ( по границите на имот пл.№299) и нов УПИ I – за социални, културни и общ. дейности, жилищно строителство със смесено предназначение и паркинг, в съответствие с изискванията на чл.19, ал.1, т.1 от ЗУТ и за тях да се предвиди съответното застрояване както следва: 1. За УПИ II, кв.27А – Зона Смф, Н 10м.( 3 ет.), Пл.застр. до 60%, Озел. до 40%, К инт. 1,2, свободно застр. „е“, паркиране в имота; 2. За УПИ I, кв.27А- да останат същите показатели на застрояване съгласно действащия ПУП-ПЗ ( приложена извадка) и се променят границите на строителното петно в северозападната част на УПИ, съгласно нормите на ЗУТ, приложените скица – проект и документи за собственост.

Проектът да се изработи на основание чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, за сметка на собствениците , при спазване нормите на ЗУТ и изискванията на наредба № 8 за обема и сдържанието на устройствените схеми и планове.

Съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ, настоящата заповед спира прилагането на действащия ПУП-ПРЗ , в частта за която се отнася.

Инж.Иван Жабов:

Кмет Община Средец

Изготвил:

Ст.специалист „НС“ – Божидар Божинов

Споделяне: