Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 293 / 25.01.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № В-94-00-146/23.01.2023 г. подадено от Станка Енчева Овчарова

ПРЕКРАТЯВАМ :

регистрацията на туристически обект

СТАИ ЗА ГОСТИ

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Цвятко Радойнов” № 40, общ. Средец, обл. Бургас

Собственици на обекта: Никола Димов Овчаров и Станка Енчева Овчарова

с постоянен адрес: гр. Средец, ул. „Цвятко Радойнов” № 40, общ. Средец, обл. Бургас

Лице извършващо дейност в обекта: Станка Енчева Овчарова

с постоянен адрес: гр. Средец, ул. „Цвятко Радойнов” № 40, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 4 стаи, 12 легла

С настоящата заповед заличавам вписаните в регистъра по чл. 167 от Закона за туризма обстоятелства относно регистрирания обект и обезсилвам издаденото удостоверение за регистрация с № 00375 и УИК № СП-02Ч-637-С0/09.10.2023 г.

Настоящата заповед да се връчи на заявителя и на директора на дирекция МПОС за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло, и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

ИНЖ. ИВАН КИЧЕВ

Кмет на Община Средец

Споделяне: