Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 3 / 02.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и Решение по т.6 от протокол №10/14.12.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи, линии и щрихи и по кафявите щрихи и надписи, проект за изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на град Средец, община Средец, одобрен със Заповед №РД-09-166/24.09.1986г., за УПИ XX, с площ 3578 м2, в кв.151, отреден за производствени и складови дейности, като се ситуират два нови УПИ: XX – за производствени и складови дейности, с площ 2405 м2 и XXII – за производствени и складови дейности, с площ 1173 м2 , в кв.151, със същото отреждане, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, проект за изменение на плана за застрояване/ ПУП-ПЗ/ за УПИ XX и УПИ XXII, в кв.151, отредени за производствени и складови дейности, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Пп, , застр. до 60%, К инт. до 2,0 , Озел. до 30%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

инж.Иван Кичев

Кмет на Община Средец

Споделяне: