Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №30 / 10.05.2024 г.

В деловодството на община Средец, област Бургас е постъпило Заявление с вх.№ю.л.92/01.03.2024г. от фирма „ДЕДАЛ“ ЕООД, ЕИК 102612748, с адрес на управление: град Несебър, ж.к. „Младост“, бл.50, партер, представлявана от Надрияна Георгиева Василева – управител, чрез Марио Петков Братованов – пълномощник, представляваща фирма „ЕР ЮГ“ ЕАД / с Договор с необвързваща стойност №4600008106/18.12.2023г./, с което е поискано да бъде учредено право на преминаване, прокарване и сервитут / възмездно и безвъзмездно/ за обект: „Кабелно ел. захранване от ТПП на ТП „Суходол 3“ в ПИ С ИД 70322.63.1 до жилищна сграда в УПИ III-142 в кв.44 по плана на село Суходол, община Средец“, към заявлението е приложена и проектна документация.

Със Заповед № 26/15.04.2024г. на Кмета на община Средец е назначена Комисия по чл.210., ал.1 от ЗУТ, която да разгледа постъпилото заявление и приложената документация, определи размера и изплащането на обезщетението на право на преминаване, прокарване и сервитут по чл.210, ал.1 от ЗУТ за поземлени имоти, частна общинска собственост и право на преминаване, прокарване и сервитут през имоти, представляващи улици, тротоари и зелени площи в регулация – публична общинска собственост.

Комисията е провела заседание на 18.04.2024г. , на което е оценила фактическата обстановка, както следва:

Комисията разгледа представената експертна оценка от лицензиран оценител на Българска търговско промишлена палата гр.Бургас, за определяне размера на обезщетение на собствениците на поземлени имоти, засегнати съгласно влязъл в сила ПУП – парцеларен план / Решение №568/27.07.2022г. на ОС гр. Средец/, върху които възниква сервитут при изграждането на обект: „ Кабелно ел. захранване от ТПП на ТП „ Суходол 3“ в ПИ С ИД 70322.63.1 до жилищна сграда в УПИ III-142 в кв.44 по плана на село Суходол, община Средец“, преминаващо през ПИ с ИД 70322.54.17 – територия на транспорта, общинска частна собственост , с дължина на трасето 111,00 м и площ на сервитута 235 м2 и ПИ с ИД 70322.63.1 – пасище, общинска частна собственост с дължина на трасето 6,00 м и площ на сервитута 12 м2. Общата дължина на кабелното трасе през поземлените имоти е 117,00 м. и сервитутна зона 247 м2.

Одобрява експертната оценка за размера на обезщетение на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква безсрочен сервитут в поземлените имоти в земеделска територия, засегнати от изграждането на обект:Кабелно ел. захранване от ТПП на ТП „ Суходол 3“ в ПИ С ИД 70322.63.1 до жилищна сграда в УПИ III-142 в кв.44 по плана на село Суходол, община Средец

С оглед на гореизложеното и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.210, ал.1, ал.2, и ал.4 от ЗУТ, във връзка чл.193, ал.4 и ал.8 от ЗУТ, решение №1/18.04.2024г. на комисия, назначена със заповед №26 от 15.04.2024г.,

І.УЧРЕДЯВАМ:

Възмездно право на преминаване и право на прокарване за обект „ Кабелно ел. захранване от ТПП на ТП „ Суходол 3“ в ПИ С ИД 70322.63.1 до жилищна сграда в УПИ III-142 в кв.44 по плана на село Суходол, община Средец“, преминаващо през ПИ с ИД 70322.54.17 – територия на транспорта, общинска частна собственост , с дължина на трасето 111,00 м и площ на сервитута 235 м2 и ПИ с ИД 70322.63.1 – пасище, общинска частна собственост с дължина на трасето 6,00 м и площ на сервитута 12 м2. Общата дължина на кабелното трасе през поземлените имоти е 117,00 м. и сервитутна зона 247 м2.

Правото на преминаване и правото на прокарване се учредяват безсрочно и възмездно в полза на „ Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, ЕИК 115552190, с адрес на управление: град Пловдив, бул. „ Христо Г. Данов“ №37, представлявано от Йоахим Гасер.

II. НАРЕЖДАМ:

При упражняване на учредените права по пункт I /първи/ от настоящата заповед, титулярът няма право да:

  • влошава условията на застрояване на поземлените имоти;
  • засяга установения начин на трайно ползване на поземлените имоти;
  • засяга разрешени строежи или съществуващи сгради в имотите, през които е

учредено правото на прокарване на отклонението от общата мрежа на инженерната инфраструктура, съобразно изискванията на чл.192 ал.4, чл. 193 ал.5 от ЗУТ.

На основание чл.193, ал.10 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на вписване в имотния регистър на партидата на общинските поземлени имоти, в които е учредено правото на прокарване и в съответните актове на общинска собственост.

Комисията разгледа представените документи към горепосоченото заявление, касаещи учредяването на безвъзмездно право на преминаване, прокарване и сервитут за частта на кабелно ел. захранване на обект: „Кабелно ел. захранване от ТПП на ТП „Суходол 3“ в ПИ С ИД 70322.63.1 до жилищна сграда в УПИ III-142 в кв.44 по плана на село Суходол, община Средец“, попадаща в имот, публична общинска собственост /второстепенна улица с О.Т.168 до О.Т.141/. Към заявлението са представени обяснителна записка, регистър на засегнатите имоти и трасировъчен чертеж.

Съгласно предвижданията на проектната документация, част от трасето на кабела за захранване на жилищна сграда в УПИ III-142 в кв.44 по плана на село Суходол, ще премине през имоти – публична общинска собственост, съставляващо улици и прилежащи към тях площи.

Предвижда се, кабела да се положи в изкоп с дълбочина 0,80 м., положен върху пясъчна възглавница. След полагането на кабела и след неговото частично засипване с обратен насип да се положи сигнална лента с надпис „ Внимание електрически кабел“.

Общата дължина на новото трасе на ел. кабел, преминаващо през имоти, публична общинска собственост е 237,44 м. Възникналата сервитутна зона възлиза на 498,62 м2. Спрямо оста на кабела, сервитутната зона се разпределя, както следва: 0,6 м. към сгради и 1,2 м. от другата страна на оста. / Наредба №16/09.06.2004 за сервитутите на линейните обекти/.

Комисията се е съобразила с разпоредбата на чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), а именно: „ Лицата, които изграждат или експлоатират енергийни обекти, имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и друга инфраструктура – публична собственост, с изключение на поземлени имоти в горски територии, за изграждане, прокарване, скачане, преминаване и поддържане на линейни енергийни обекти, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети“, и е приела, че в участъка, в който кабела ще премине през улица, тротоари и зелени площи с дължина 237,44 м и възникнал сервитут 498,62 м2 да бъде безвъзмездно и да не се дължи обезщетение.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.64 и 67, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и като взех предвид Решение №1/18.04.2024г. на Комисия, назначена със Заповед №26/15.04.2024г. на Кмета на община Средец, област Бургас,

III. УЧРЕДЯВАМ :

Безсрочно и Безвъзмездно право на преминаване и прокарване в полза на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, ЕИК 115552190, с адрес на управление: град Пловдив, бул. „ Христо Г. Данов“ №37, представлявано от Йоахим Гасер за обект: Кабелно ел. захранване от ТПП на ТП „Суходол 3“ в ПИ С ИД 70322.63.1 до жилищна сграда в УПИ III-142 в кв.44 по плана на село Суходол, община Средец“. Съгласно предвижданията на проектната документация, част от трасето на кабела за захранване на жилищна сграда в УПИ III-142 в кв.44 по плана на село Суходол, ще премине през имоти – публична общинска собственост, съставляващо улици и прилежащи към тях площи.

Предвижда се, кабела да се положи в изкоп с дълбочина 0,80 м., положен върху пясъчна възглавница. След полагането на кабела и след неговото частично засипване с обратен насип да се положи сигнална лента с надпис „ Внимание електрически кабел“.

Общата дължина на новото трасе на ел. кабел, преминаващо през имоти, публична общинска собственост е 237,44 м. Възникналата сервитутна зона възлиза на 498,62 м2. Спрямо оста на кабела, сервитутната зона се разпределя, както следва: 0,6 м. към сгради и 1,2 м. от другата страна на оста. / Наредба №16/09.06.2004 за сервитутите на линейните обекти/.

IV. НАРЕЖДАМ :

При упражняване на учредените права по пункт I /първи/ от настоящата заповед, титулярът няма право да:

  • влошава условията на застрояване на поземлените имоти;
  • засяга установения начин на трайно ползване на поземлените имоти;
  • засяга разрешени строежи или съществуващи сгради в имотите, през които е

учредено правото на прокарване на отклонението от общата мрежа на инженерната инфраструктура, съобразно изискванията на чл.192 ал.4, чл. 193 ал.5 от ЗУТ.

На основание чл.193, ал.10 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на вписване в имотния регистър на партидата на общинските поземлени имоти, в които е учредено правото на прокарване и в съответните актове на общинска собственост.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен Съд Бургас.

Заповедта да бъде връчена на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ИНЖ. ИВАН КИЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Споделяне: