Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №31 / 10.05.2024 г.

В деловодството на община Средец, област Бургас е постъпило Заявление с вх.№94-00-961/21.03.2024г. от Йовко Веселинов Джермов от град Средец, ул. „ Преображенска“ №6, вх.2, ет.4, с което е поискал да бъде учредено безвъзмездно право на преминаване, пракарване и сервитут за обект: Кабел 1 kV от ГРТ на фотоволтаична електрическа централа в УПИ I, кв.19 до електромерно табло, монтирано на ст. 5, изв. 1, ТП „ Вълчаново 1“ по плана на село Вълчаново, община Средец“.

Със Заповед №26/15.04.2024г. на Кмета на община Средец е назначена Комисия по чл.210 от ЗУТ, която да разгледа постъпилото заявление и приложената документация. Комисията е провела заседание на 18.04.2024г., на което е оценила фактическата обстановка както следва:

- Йовко Веселинов Джермов е собственик на недвижим имот, представляващ УПИ I-104 в кв.19 по плана на село Вълчаново, община Средец, което е видно от приложения нотариален акт №32, том 3, рег.2332, дело 362/2023г.

- Според предвижданията на проектната документация, началната точка на трасето ще започне от електромерно табло, монтирано на ст.5, изв.1, ТП „Вълчаново 1“. Същото навлиза във второстепенна улица между О.Т.14 и О.Т.40 – публична общинска собственост. Дължината на трасето през улицата е 80,00 м., а възникналата сервитутна зона върху трасето в улицата възлиза на 80,00 м2. След като премине през улицата, трасето, посредством чупка, ще навлезе в имота на възложителя – УПИ I-104 в кв.19 по плана на село Вълчаново. Дължината на трасето в участъка на възложителя възлиза на 37,00 м., а възникналата сервитутна зона върху кабела в рамките на имота на възложителя, възлиза на 37,00 м2. Кабелното трасе завършва в ново ГРТ на ФЕЦ .

- Комисията се е съобразила с разпоредбата на чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката(ЗЕ), а именно: „Лицата, които изграждат или експлоатират енергийните обекти, имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и друга инфраструктура – публична собственост, с изключение на поземлени имоти в горски територии, за изграждане, прокарване, скачване, преминаване и поддържане на линейни енергийни обекти, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети“, и е приела, че в участъка , в който кабела ще премине през улица , прилежащите тротоари и зелени площи с дължина 80,00 м. и възникнал сервитут 80,00 м2, правото на преминаване, прокарване и сервитут да бъде безвъзмездно и да не се дължи обезщетение.

Общата дължина на новото трасе за кабел е 117,00 м., а възникналата сервитутна зона възлиза на 117 м2. Дължината на трасето през улицата е 80,00 м., а възникналата сервитутна зона върху трасето в улицата възлиза на 80,00 м2. / за участъка, попадащ в публична общинска собственост/.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.64 и чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката и като взех предвид Решение №2/18.04.2024г. на комисия, назначена със Заповед №26/15.04.2024 г. на Кмета на община Средец, област Бургас,

І.УЧРЕДЯВАМ:

Безвъзмездно право на прокарване на Йовко Веселино Джермов, с административен адрес –град Средец, ул. „ Преображенска“ №6, вх.2, ет.4, за обект: „ Кабел 1 kV от ГРТ на фотоволтаична електрическа централа в УПИ I, кв.19 до електромерно табло, монтирано на ст. 5, изв. 1, ТП „ Вълчаново 1“ по плана на село Вълчаново, община Средец“. Според предвижданията на проектната документация, началната точка на трасето ще започне от електромерно табло, монтирано на ст.5, изв.1, ТП „ Вълчаново 1“. Същото навлиза във второстепенна улица между О.Т.14 и О.Т.40 – публична общинска собственост. Дължината на трасето през улицата е 80,00 м., а възникналата сервитутна зона върху трасето в улицата възлиза на 80,00 м2. След като премине през улицата, трасето, посредством чупка, ще навлезе в имота на възложителя – УПИ I-104 в кв.19 по плана на село Вълчаново. Дължината на трасето в участъка на възложителя възлиза на 37,00 м., а възникналата сервитутна зона върху кабела в рамките на имота на възложителя, възлиза на 37,00 м2. Кабелното трасе завършва в ново ГРТ на ФЕЦ .

Предвижда се, кабела да се положи в изкоп с дълбочина до 0,80 м., положен върху пясъчна възглавница. След полагането на кабела и след неговото частично засипване с обратен насип да се положи сигнална лента с надпис „ Внимание електрически кабел“.

Общата дължина на новото трасе за кабел е 117,00 м., а възникналата сервитутна зона възлиза на 117 м2.

В съответствие с разпоредбите на Наредба №16/09.06.2004 г. за сервитутите на линейните обекти, възниква сервитут с отстояние по оста на трасето – 1,5 м от едната страна и 0,6 м. от другата – към сгради.

Правото на прокарване се учредява на титуляра безсрочно.

II. НАРЕЖДАМ:

При упражняване на учредените права по пункт I /първи/ от настоящата заповед, титулярът няма право да:

  • влошава условията на застрояване на засегнатите имоти;
  • засяга установения начин на трайно ползване на засегнатите
  • имоти;
  • засяга разрешени строежи или съществуващи сгради в имотите, през които е

учредено правото на прокарване на отклонението от общата мрежа на инженерната инфраструктура, съобразно изискванията на чл. 193 ал.5 от ЗУТ.

  • Титулярът да възстанови изцяло пътната настилка за своя сметка, в случай на нарушаване при извършване на строителство
  • Титулярът преди започване на работните дейности, да бъде уведомен служител от Дирекция „УТСБКС“ при община Средец

На основание чл.193, ал.10 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на вписване в имотния регистър на партидата на общинските поземлени имоти, в които е учредено правото на прокарване и в съответните актове на общинска собственост.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен Съд Бургас.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Йовко Веселинов Джермов и на директорите на Дирекция УТСБКС и МПОС при община Средец – за сведение.

инж.Иван Кичев

Кмет на Община Средец

Споделяне: