Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №33 / 10.05.2024 г.

В деловодството на община Средец, област Бургас е постъпило Заявление с вх.№ю.л.190/18.04.2024г. от фирма „ ГОЛДЪН ЛАЙТ“ АД , ЕИК 206325383, със седалище и адрес на управление: 8000 Бургас, ж.к. „ Лазур“, бл.47, вх.1, ет.3, представлявано от Тодор Атанасов Златаров – управител, с което е поискано да бъде учредено безвъзмездно право на преминаване, прокарване и сервитут за обект: „Захранващ кабел от електромерно табло на фасадата на ТП „ Светлина 2“ до ГРТ табло на Фотоволтаична централа с мощност 100 kW в УПИ II-367, кв.37, ЕКАТТЕ 65560, с. Светлина, община Средец“.

Със Заповед №26/15.04.2024г. на Кмета на община Средец е назначена Комисия по чл.210 от ЗУТ, която да разгледа постъпилото заявление и приложената документация. Комисията е провела заседание на 19.04.2024г., на което е оценила фактическата обстановка както следва:

Фирма „ Голдън Лайт“ АД е собственик на недвижим имот, представляващ УПИ II-367 в кв.37 по плана на село Светлина, община Средец, което е видно от нотариален акт №18, том 6, рег. 1558, дело 737/2013г.

Според предвижданията на проектната документация, началната точка на трасето ще започне от електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „ Светлина 2“. Същото навлиза във второстепенна улица на запад между П.Т.1 до П.Т.4 в изкоп 0,8/0,4 м., преминава през улица между П.Т.4 и П.Т.5 в изкоп 1,1/0,4 м. изтеглен в предпазна тръба ф 110 мм., завива на север от П.Т.5 към П.Т.9 в изкоп 0,8/0,4 м. – публична общинска собственост. Трасето чупи на ляво от П.Т.9 към П.Т.13 в изкоп 1,1/0,4 м. в терен, представляващ дере – УПИ I, кв.18 - публична общинска собственост. След като премине през дерето между П.Т.13 и П.Т.14 в изкоп 1,1/0,4 м. , трасето на кабела се изтегля в предпазна тръба ф 110 мм. и посредством чупка към П.Т.15 и 16, ще навлезе в имота на възложителя – УПИ II-367 в кв.37 по плана на село Светлина. Кабелното трасе завършва в ново ГРТ на ФЕЦ .

Дължината на трасето в участъка на възложителя възлиза на 8,00 м., а възникналата сервитутна зона върху кабела в рамките на имота на възложителя, възлиза на 16,80 м2. Дължината на трасето в участъка от П.Т.14 до П.Т.9 / УПИ I, кв.18 - дере/ възлиза на 92 м., възникналата сервитутна зона върху кабела възлиза на 193,20 м2. Дължината на трасето в участъка от П.Т. 9 до П.Т.1 / второстепенна улица/ възлиза на 130 м., възникналата сервитутна зона върху кабела възлиза на 273,00 м2.

Комисията се е съобразила с разпоредбата на чл.67, ал.2 он Закона за енергетиката (ЗЕ), а именно: „Лицата, които изграждат или експлоатират енергийните обекти, имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и друга инфраструктура – публична собственост, с изключение на поземлени имоти в горски територии, за изграждане, прокарване, скачване, преминаване и поддържане на линейни енергийни обекти, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети“, и е приела, че в участъка, в който кабела ще премине през улица, прилежащи тротоари и зелени площи с дължина 222,00 м и възникнал сервитут 483,00 м2, правото на преминаване, прокарване и сервитут да бъде безвъзмездно и да не се дължи обезщетение.

Общата дължина на новото трасе за кабел е 230,00 м., а възникналата сервитутна зона възлиза на 483,00 м2. Дължината на трасето на кабела през имоти, публична общинска собственост възлиза на 222,00 м., а възникналата сервитутна зона върху трасето на участъка, попадащ в публична общинска собственост възлиза на 466,20 м2.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.64 и чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката и като взех предвид Решение №4/19.04.2024г. на комисия, назначена със Заповед №26/15.04.2024 г. на Кмета на община Средец, област Бургас,

І.УЧРЕДЯВАМ:

Безвъзмездно право на прокарване на фирма „ ГОЛДЪН ЛАЙТ“ АД , ЕИК 206325383, със седалище и адрес на управление: 8000 Бургас, ж.к. „ Лазур“, бл.47, вх.1, ет.3, представлявано от Тодор Атанасов Златаров – управител, за обект: : „Захранващ кабел от електромерно табло на фасадата на ТП „ Светлина 2“ до ГРТ табло на Фотоволтаична централа с мощност 100 kW в УПИ II-367, кв.37, ЕКАТТЕ 65560, с. Светлина, община Средец“. Според предвижданията на проектната документация, началната точка на трасето ще започне от електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „ Светлина 2“. Същото навлиза във второстепенна улица на запад между П.Т.1 до П.Т.4 в изкоп 0,8/0,4 м., преминава през улица между П.Т.4 и П.Т.5 в изкоп 1,1/0,4 м. изтеглен в предпазна тръба ф 110 мм., завива на север от П.Т.5 към П.Т.9 в изкоп 0,8/0,4 м. – публична общинска собственост. Трасето чупи на ляво от П.Т.9 към П.Т.13 в изкоп 1,1/0,4 м. в терен, представляващ дере – УПИ I, кв.18 - публична общинска собственост. След като премине през дерето между П.Т.13 и П.Т.14 в изкоп 1,1/0,4 м. , трасето на кабела се изтегля в предпазна тръба ф 110 мм. и посредством чупка към П.Т.15 и 16, ще навлезе в имота на възложителя – УПИ II-367 в кв.37 по плана на село Светлина. Кабелното трасе завършва в ново ГРТ на ФЕЦ .

Дължината на трасето в участъка на възложителя възлиза на 8,00 м., а възникналата сервитутна зона върху кабела в рамките на имота на възложителя, възлиза на 16,80 м2. Дължината на трасето в участъка от П.Т.14 до П.Т.9 / УПИ I, кв.18 - дере/ възлиза на 92 м., възникналата сервитутна зона върху кабела възлиза на 193,20 м2. Дължината на трасето в участъка от П.Т. 9 до П.Т.1 / второстепенна улица/ възлиза на 130 м., възникналата сервитутна зона върху кабела възлиза на 273,00 м2.

Свързването на ГРТ / главно разпределително табло/ на ФЕЦ с електромерно табло се осъществява чрез кабел 1 kV тип NAYY 4х185 мм., положени подземно на дъното на изкоп 0,8/0,55 м. и PVC тръби на дъното на изкоп 1,1/0,55 м. при преминаване на уличното платно. След полагането на кабела и след неговото частично засипване с обратен насип да се положи сигнална лента с надпис „ Внимание електрически кабел“.

Общата дължина на новото трасе за кабел е 230,00 м., а възникналата сервитутна зона възлиза на 483,00 м2.

В съответствие с разпоредбите на Наредба №16/09.06.2004 г. за сервитутите на линейните обекти, възниква сервитут с отстояние по оста на трасето – 1,5 м от едната страна и 0,6 м. от другата – към сгради.

Правото на прокарване се учредява на титуляра безсрочно.

II. НАРЕЖДАМ:

При упражняване на учредените права по пункт I /първи/ от настоящата заповед, титулярът няма право да:

  • влошава условията на застрояване на засегнатите имоти;
  • засяга установения начин на трайно ползване на засегнатите
  • имоти;
  • засяга разрешени строежи или съществуващи сгради в имотите, през които е

учредено правото на прокарване на отклонението от общата мрежа на инженерната инфраструктура, съобразно изискванията на чл. 193 ал.5 от ЗУТ.

  • Титулярът да възстанови изцяло пътната настилка за своя сметка, в случай на нарушаване при извършване на строителство
  • Титулярът преди започване на работните дейности, да бъде уведомен служител от Дирекция „УТСБКС“ при община Средец

На основание чл.193, ал.10 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на вписване в имотния регистър на партидата на общинските поземлени имоти, в които е учредено правото на прокарване и в съответните актове на общинска собственост.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен Съд Бургас.

Препис от настоящата заповед да се връчи на фирма „ ГОЛДЪН ЛАЙТ“ АД и на директорите на Дирекция УТСБКС и МПОС при община Средец – за сведение.

инж.Иван Кичев

Кмет на Община Средец

Споделяне: