Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 374 / 04.05.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № Д-94-00-25/03.05.2023 г. подадено от Даниела Валентинова Стамова

ПРЕКРАТЯВАМ :

регистрацията на туристически обект

АПАРТАМЕНТ ЗА ГОСТИ

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” бл.1А, вх.Б, ет. 4, ап.25, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 2 стаи, 2 легла

Собственик на обекта: Даниела Валентинова Стамова

Лице извършващо дейност в обекта: Даниела Валентинова Стамова

С настоящата заповед заличавам вписаните в регистъра по чл. 167 от Закона за туризма обстоятелства относно регистрирания обект и обезсилвам издаденото удостоверение с № 00345/27.04.2023 г.

Настоящата заповед да се връчи на заявителя и на директора на дирекция МПОС за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло, и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на община Средец

(съгл. заповед № 360/26.04.2023 г.)

Споделяне: