Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №38 / 01.03.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №2/14.02.2023 г., т.12 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените линии,надписи и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на село Драчево, Общ.Средец, одобрен с Зап.№75/23.09.1992 г., за УПИ VII-365 в кв.30, отреден за нискоетажно, индивидуално жилищно застрояване, като се ситуират три нови УПИ: 1. УПИ VII-365 с площ 480 м2 и лице 14,03 м., 2. УПИ XXVIII-365 с площ 610 м2 и лице 18,32 м., 3. УПИ XXIX-365 с площ 245 м2 и лице 12,00 м., в съответствие с чл.19, ал.1, т.4 и ал.4 от ЗУТ, в кв.30, със същото отреждане, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани и плътни линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ на село Драчево, община Средец, за УПИ VII-365, УПИ XXVIII-365 и УПИ XXIX-365 в кв.30, отредени за нискоетажно жилищно строителство, при следните показатели на застрояване: Зона Жм, застр.60%, К инт. 1,2 , Озел.40%, Н(1-3) 10м., застрояване „е“- свободно/ за УПИ VII-365/ „д“-свързано / за УПИ XXVIII и XXIX/, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж.Иван Жабов

Кмет Община Средец

Изготвил:

Ст. специалист „УТСБКС“:Божидар Божинов

Споделяне: