Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 380 / 14.06.2022 г.

На основание чл. 137, ал.1, т.2 и чл. 137, ал. 2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № Д- 94-00-24/11.05.2022 г. подадено от Денка Димова Топалова, чрез Ивана Любомирова Топалова с ЕГН **********, упълномощена с пълномощно № 877, нотариално заверено от Марияна Джермова- нотариус в Районен съд- гр. Средец, рег. № 676 на Нотариалната камара.

ПРЕКРАТЯВАМ :

категорията на туристически обект

КЪЩА ЗА ГОСТИ „ВЪЛНАРА”

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Райко Стоянов № 5, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 2 стаи, 4 легла

Собственик на обекта: Денка Димова Топалова

Лице извършващо дейност в обекта: Денка Димова Топалова

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

Споделяне: