Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 4 / 02.01.2024 г.

На основание чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.64 и чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката и като взех предвид Решение №27/15.12.2023г на комисия, назначена със Заповед №158/13.12.2023 г. на Кмета на община Средец, област Бургас, която е разгледала постъпило заявление от Красимир Дойнов Димитров, с вх.№94-00-4167/11.12.2023 г. относно: учредяване на безвъзмездно право на прокарване за линеен обект: „Външно захранване на фотоволтаична електрическа централа в УПИ XXIX, кв.150 по плана на град Средец, община Средец“,

І.УЧРЕДЯВАМ:

Безвъзмездно право на прокарване на Красимир Дойнов Димитров, ЕГН 7706260528, с постоянен адрес- град Средец, ул. „8 – ми март“ №27, за обект: „Външно захранване на фотоволтаична електрическа централа в УПИ XXIX, кв.150 по плана на град Средец, община Средец, с дължина– 47,00 м и сервитут – 47,00 м2. Трасето на външната кабелна линия 1 кV ( кабел NAYY 4х50+25 мм2) започва от ново ГРТ на ФЕЦ в УПИ XXIX в кв.150 по плана на град Средец, кабелът се полага в изкоп 0,7/0,4 м. в северна посока, завива по улица/ публична общинска собственост/ към О.Т. 460 в изкоп 0,7/0,4 м. в северозападна посока по левия уличен тротоар, завива на югозапад към О.Т. 463, пресича уличното платно в изкоп 1,0/0,4 м. в ПВЦ тръба 110 мм., достигайки до ново ЕТ на ЕР ЮГ, монтирано на ТП МЛАДИНА. По дължината на трасето кабелът се полага върху слой от пясък с дебелина 10 см в изкопа и се засипе с пясък и пресята пръст с дебелина 35 см. Общата дължина на трасето на кабела , попадаща в публична общинска собственост(улица между О.Т.459-460-463) е 41,00 м. и сервитутна зона 41,00 м2, 2,00 м. трасе и 2 м2 сервитут попадат в УПИ XXIX, кв.150- имот на възложителя и 4,00 м. трасе и 4 м2 сервитут в УПИ VII, кв.150 – за трафопост.

В съответствие с разпоредбите на Наредба №16/09.06.2004 г. за сервитутите на линейните обекти, възниква сервитут с отстояние по оста на трасето – 1,5 м от едната страна и 0,6 м. от другата – към сгради.

Правото на прокарване се учредява на титуляра безсрочно.

II. НАРЕЖДАМ:

При упражняване на учредените права по пункт I /първи/ от настоящата заповед, титулярът няма право да:

  • влошава условията на застрояване на засегнатите имоти;
  • засяга установения начин на трайно ползване на засегнатите
  • имоти;
  • засяга разрешени строежи или съществуващи сгради в имотите, през които е

учредено правото на прокарване на отклонението от общата мрежа на инженерната инфраструктура, съобразно изискванията на чл. 193 ал.5 от ЗУТ.

  • Титулярът да възстанови изцяло пътната настилка за своя сметка, в случай на нарушаване при извършване на строителство
  • Титулярът преди започване на работните дейности, да бъде уведомен служител от Дирекция „УТСБКС“ при община Средец

На основание чл.193, ал.10 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на вписване в имотния регистър на партидата на общинските поземлени имоти, в които е учредено правото на прокарване и в съответните актове на общинска собственост.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен Съд Бургас.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Красимир Дойнов Димитров и на директорите на Дирекция УТСБКС и МПОС при община Средец – за сведение.

инж.Иван Кичев

Кмет на Община Средец

Споделяне: