Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 42 / 06.03. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №2/14.02.2023 г., т.13 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи и щрихи, по кафявите надписи и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на село Вълчаново, Общ.Средец, одобрен с Зап.№250/21.11.1991 г., за УПИ V-218, за жилищно строителство и УПИ III- за здравна служба в кв.39, като парцелната граница между двата УПИ, се постави по имотната граница на имот пл.№218 в кв.39 и се ситуират два нови УПИ: 1. УПИ V-218 с площ 895 м2 и лице 29,54 м., с отреждане за жилищно застрояване- нискоетажно, 2. УПИ III с площ 357 м2 и лице 41,40 м., с отреждане за здравна служба, в кв.39, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ на село Вълчаново, община Средец, за УПИ V-218, УПИ III в кв.39, отредени за нискоетажно жилищно застрояване и здравна служба, при следните показатели на застрояване: Зона Жм, застр.60%, К инт. 1,2 , Озел.40%, Н(1-3) 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж.Иван Жабов

Кмет Община Средец

Споделяне: