Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 43 / 06.03. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №2/14.02.2023 г., т.5 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените линии,надписи и щрихи и сините надписи и линии, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на град Средец, Общ.Средец, одобрен с Зап.№РД-09-166/24.09.1986 г., за УПИ XVII/ 4750 m2/ в кв.150, отреден за производствени и складови дейности, като се ситуират два нови УПИ: 1. УПИ XVII с площ 3897 м2 и отреждане за производствени и складови дейности, 2. УПИ XIX с площ 873 м2 и отреждане за производствени и складови дейности, в кв.150, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани и плътни линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ на град Средец, община Средец, за УПИ XVII и УПИ XIX в кв.150, отредени за производствени и складови дейности, при следните показатели на застрояване: Зона Пп, застр.60%, К инт.,2,0 , Озел.30%, Н(1-3) 12 м., застрояване „д“- свързано за двата имота, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж.Иван Жабов

Кмет Община Средец

Споделяне: