Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №46 / 03.08. 2022 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ, протокол №3/16.06.2022г. на ЕСУТ на община Средец и във връзка със заявление вх.№ 94-00-1345/07.06.2022г. от Стоян Дойнов Попов, собственик на ПИ с идентификатори 29221.216.1 и 29221.216.2 по КККР на село момина Църква, община Средец( част от бивш стопански двор и общински улици), съгласно Договор за покупко- продажба №ДББ-019/04.06.2012г. и по становище на главния архитект на Община Средец от 02.08.2022г.,

ДОПУСКАМ:

Изработването на проект за подробен устройствен план- план за регулация и засторояванне/ ПУП-ПРЗ/ с обхват: ПИ с ид.№29221.216.1 и ПИ с ид.№29221.216.2 по КККР на село Момина Църква, община Средец, с цел урегулиране в УПИ, с отреждане « за складове и фотоволтаична централа» и при спазване на следните показатели на застрояване: Зона «Пп», Вис. 10м., Пл. застр. до 80% , Кинт.2,5 , Озел.до 20%.

Заявителят да възложи за своя сметка изработването на проекта за план. Заданието за изработването на подробния устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл.125 от ЗУТ и при необходимост се съгласува от възложителите със заинтересованите централни и териториални администрации.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ, съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл.26, ал.1 от АПК.

Проектът да се изработи на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, при спазване нормите на ЗУТ и изискванията на наредба № 8 за обема и сдържанието на устройствените схеми и планове.

Инж.Иван Жабов:

Кмет Община Средец

Споделяне: