Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 6 / 04.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ и Решение по т.19 от протокол №10/14.12.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

План – схема за осигуряване на транспортно – комуникационен достъп до ПИ с ИД 20273.28.52, масив 28, м. „ Кривия вир“, НТП – за бензиностанция, газостанция, метанстанция, урбанизирана територия /УПИ I-52/, с площ 4232 м2, ПИ с ИД 20273.28.53, масив 28, м. „Кривия вир“, НТП – нива, земеделска територия, с площ 25224 м2, ПИ с ИД 20273.27.22, масив 27, м. „ Комлуджа“, НТП – нива, земеделска територия, с площ 13022 м2, ПИ с ИД 20273.27.23, масив 27, м. „ Комлуджа“, НТП – нива, земеделска територия, с площ 43200 м2 и ПИ с ИД 20273.28.56, масив 28, м. „ Кривия вир“, НТП – нива, земеделска територия, с площ 41327 м2 по КККР на землище село Дебелт, община Средец. Одобрената план – схема за транспорен достъп обхваща изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-52, масив 28 / идентичен с ПИ с ИД 20273.28.52 и ПИ с ИД 20273.28.53/ по КК на землище Дебелт и ПУП-ПЗ за ПИ с ИД 20273.27.22, ПИ с ИД 20273.27.23 и ПИ с ИД 20273.28.56 по КК на землище село Дебелт.

На основание чл. 215 ,ал.1 и ал.4 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

инж.Иван Кичев

Кмет на Община Средец

Споделяне: