Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №54 / 11.10.2022 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 21.09.2022 г. на Община Средец , по заявление с вх. № 94-00-2628/05.09.2022г. от Неделчо Иванов Жеков и Христо Митев Марков, собственици на имот с пл.№501.72 и имот пл.№501.71 в кв. 10, по действащия кадастрален план на с. Орлинци, Община Средец, одобрен със заповед № РД-17-7/06.11.2007 г., с документ за собственост н.а.№164, т.1, д.1263/1998г. и н.а.№102, д.№3, д.№926/1989г., заинтересовани лица по чл 131 от ЗУТ и по решение на ОЕСУТ с протокол №5/26.09.2022 г.

О Д О Б Р Я В А М :

По кафявите линии , надписи и щрихи, и по червените надписи, поправка на кадастралния план на с.Орлинци, Община Средец, одобрен със заповед № РД-17-7/06.11.2007 г. ,за имоти с пл.№№ 501.71 и 501.72 в кв.10, като се ситуират нови поземлени имоти, площта на които е съобразена спрямо документите за собственост. Новообразуваните имоти имат следните номера и площи: 1. Имот № 501.71, кв.10 – площ 1228 кв.м.; 2. Имот №501.72, кв.10 – площ 1600 кв.м.

На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов- ст.специалист „НС“

Споделяне: