Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №55 / 11.10.2022 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 21.09.2022 г. на Община Средец , по заявление с вх. № 94-00-2740/21.09.2022г. от Гинка Пенева Димитрова и Станка Пенева Жекова, собственици на имот с пл.№501.67 и част от имот пл.№501.68 в кв. 10, по действащия кадастрален план на с. Орлинци, Община Средец, одобрен със заповед № РД-17-7/06.11.2007 г., с документ за собственост Договор за доброволна делба №3, т.1, от 13.02.1997 г., заинтересовани лица по чл 131 от ЗУТ и по решение на ОЕСУТ с протокол №5/26.09.2022 г.

О Д О Б Р Я В А М :

По кафявите линии , надписи и щрихи, и по червените надписи, поправка на кадастралния план на с.Орлинци, Община Средец, одобрен със заповед № РД-17-7/06.11.2007 г. ,за имоти с пл.№№ 501.67 и 501.68 в кв.10, като се ситуират нови поземлени имоти, площта на които е съобразена спрямо документите за собственост. Новообразуваните имоти имат следните номера и площи: 1. Имот № 501.67, кв.10 – площ 1340 кв.м.; 2. Имот №501.68, кв.10 – площ 1691 кв.м.

На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов- ст.специалист „НС“

Споделяне: