Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 553 / 28.06.2023 г.

На основание чл.44, ал1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал. 3, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“, вьв връзка с писмо изх. № К-2007/ 14.06.2023 г. на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас, относно необходимост от въвеждане на режимно водоснабдяване на село Бистрец, община Средец, предвид намалелия към момента дебит на водоизточниците

НАРЕЖДАМ:

1.Утвърждавам режимно водоснабдяване на село Бистрец, както следва:

  • водоподаването ще бъде спирано по следния график до второ нареждане:

  • за район местност „Бялата поляна“ - на всяка четна дата от месеца, за срок от 24 часа - от 12:00 часа до 12:00 часа на следващият ден;

  • за район „около църквата“ - на всяка нечетна дата от месеца, за срок от 24 часа - от 12:00 часа до 12:00 часа на следващият ден.

2.Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на кметския наместник на с. Бистрец и Управителя на Експлоатационен район Средец при „ВиК“ ЕАД гр. Бургас.

Заповедта да бъде публикувана на сайта на Община Средец.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: