Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 57 / 13.04. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.17, т.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и протокол №3/11.04.2023 г., т.5 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По кафявите надписи и щрихи, по червените линии и надписи и по черните линии и надписи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на село Момина Църква, Общ.Средец, одобрен с Зап.№187/20.10.1969 г. за кв.16, отреден за цех за конфекция на завод „Ропотамо“, като се ситуира нов УПИ I с площ 3594 м2 и отреждане за „ фотоволтаична централа“/ 3096 м2 за Община Средец и 498 м2 за имоти с пл.№№73 и 74, попадащи в УПИ I/, в кв.16, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ на село Момина Църква, община Средец, за УПИ I в кв.16, отреден за фотоволтаична централа, при следните показатели на застрояване: Зона Пп, застр.60%, К инт.,2,0 , Озел.30%, Н(1-3) 10 м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед№292 / 07.04.2023 г.

Споделяне: