Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 575 / 04.07.2023 г.

На основание чл.44, ал1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал. 3, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“, вьв връзка с писмо изх. № К-2169/ 30.06.2023 г. на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас, относно необходимост от въвеждане на режимно водоснабдяване на село Дюлево, община Средец, предвид намалелия към момента дебит на водоизточниците

НАРЕЖДАМ:

1.Утвърждавам режимно водоснабдяване на село Дюлево, както следва:

Водоподаването ще бъде спирано по следния график до второ нареждане:

  • за ниската част на село Дюлево - на всяка четна дата от месеца, за срок от 10 часа - от 20:00 часа до 06:00 часа на следващият ден;

  • за високата част на село Дюлево - на всяка нечетна дата от месеца, за срок от 10 часа - от 20:00 часа до 06:00 часа на следващият ден.

2.Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на кметския наместник на с. Дюлево и Управителя на Експлоатационен район Средец при „ВиК“ ЕАД гр. Бургас.

Заповедта да бъде публикувана на сайта на Община Средец.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: