Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 595 / 13.05.2024 г.

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам 16.05.2024 г. за неучебен ден за училищата на територията на община Средец във връзка с провеждане на спортни мероприятия по случай Деня на българския спорт – 17.05.2024 г.

2. Копие от заповедта да се представи в РУО – Бургас.

3. Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на училищата на територията на община Средец за сведение и изпълнение, и да се обяви на сайта на община Средец.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Сергей Стоилов - Директор Дирекция «ОСДЗКИМВ».

ИНЖ. ИВАН КИЧЕВ /п/

кмет на община Средец

Споделяне: