Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 61 / 19.04. 2023 г

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 , чл.124а, ал.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-270.2023г. от Стефчо Иванов Стойков, собственик на ПИ с ИД 17974.100.4, ПИ с ИД 17974.100.5 и ПИ с ИД 17974.100.13 по КККР на землището на град Средец, община Средец, област Бургас , по становище на главния архитект на Община Средец от 19.04.2023г. и скица предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ,

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за ПУП- План за регулация и застрояване на ПИ с ИД 17974.100.4, ПИ с ИД 17974.100.5 и ПИ с ИД 17974.100.13 по КККР на землището на град Средец, община Средец, област Бургас.

В обхват: Урегулиране в УПИ , с отреждане „ за стопански двор и производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“, при следните показатели на застрояване Устройствена зона „ Пп“- предимно производствена; Плътност на застрояване до 60%, К инт. до 2,0; Озеленяване до 30%; Н мах 10м.(3 ет.), свободно застрояване „е“; паркиране в имота.

При изготвянето на проекта да се спазят следните изисквания:

  • Проектът да се изготви от правоспособни специалисти по чл.230 от ЗУТ
  • Проектът за изменение на ПУП да се изработи при спазване на изискванията, определени в ЗУТ, Наредба №8 от 2001 година за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7 от 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и др. приложими нормативни актове
  • Проектът да се представи в два екземпляра в М 1:1000 – оригинал на недеформируема прозрачна основа, две цветни копия и в цифров вид
  • Заповедта за допускане спира прилагането на действащия устройствен план за частта, за която се отнася
  • Проектът да се внесе съгласуван със заитересованите централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализирани контролни органи, съгласно чл.128, ал.6 във връзка с чл.127,ал2 от ЗУТ
  • Проектът да се внесе за процедиране и одобряване със заявление от името на всички заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, придружен от актуална скица на имотите – ситуационен план – в обхвата и конкретната територия на изменението.
  • Заповедта да се обяви по реда на чл.124б, ал.2, като същата не подлежи на оспорване на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
  • Съласно чл.135, ал.8 отЗУТ, заповедта губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането и в сила не е внесен проект за изменение на плана.
  • На основание чл.103а, ал.2 от ЗУТ проектът да се съобрази с предвижданията на ОУП на община Средец и с правилата за неговото прилагане.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ, съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл.26, ал.1 от АПК.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов

гл.специалист „УТСБКС“

Споделяне: