Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 62 / 20.04.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3, чл.64, ал.1, т.3 и ал.2, чл.70,ал.2, чл.108,ал.2 и ал.5, чл.110, ал.1, т.1 и чл.112,ал.2,т.10 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.8 , чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4, чл.104, ал.1 и чл.109, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ю.л.102/06.03.2023г. от фирма « Примавера Лукс» ЕООД, ЕИК 206328828, с управител Красимир Андонов, собственик на ПИ с ИД 53984.501.258, кв.10 по кадастралния и регулационен план на село Орлинци, община Средец, област Бургас , по становище на главния архитект на Община Средец от 21.03.2023г. и план – схема/ предложение/ по чл.108, ал.2 от ЗУТ,

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за ПУП- Специализиран план – схема за линеен обект на техническата инфраструктура : „ Трасе на кабелна линия за ФЕЦ с мощност 192 560 W в ПИ 501.258, кв.10 по плана на село Орлинци, община Средец“.

В обхват: Част от ПИ с ИД 53984.501.9001 и ПИ с ИД 53984.501.9005/ урбанизирана територия-улици, публична общинска собственост/. Дължина на кабелното трасе, попадащо в обхвата на двата поземлени имота е 224,84 м., с площ на сервитутната зона 472,53 м2.

При изготвянето на проекта да се спазят следните изисквания:

  • Проектът да се изготви от правоспособни специалисти по чл.230 от ЗУТ
  • Проектът за изменение на ПУП да се изработи при спазване на изискванията, определени в ЗУТ, Наредба №8 от 2001 година за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7 от 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №
  • Проектът да се представи в два екземпляра в М 1:1000 – оригинал на недеформируема прозрачна основа, две цветни копия и в цифров вид
  • Заповедта за допускане спира прилагането на действащия устройствен план за частта, за която се отнася
  • Проектът да се внесе съгласуван със заитересованите централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализирани контролни органи, съгласно чл.128, ал.6 във връзка с чл.127,ал2 от ЗУТ
  • Проектът да се внесе за процедиране и одобряване със заявление от името на всички заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, придружен от актуална скица на имотите – ситуационен план – в обхвата и конкретната територия на изменението.
  • Заповедта да се обяви по реда на чл.124б, ал.2, като същата не подлежи на оспорване на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
  • Съласно чл.135, ал.8 отЗУТ, заповедта губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането и в сила не е внесен проект за изменение на плана.
  • На основание чл.103а, ал.2 от ЗУТ проектът да се съобрази с предвижданията на ОУП на община Средец и с правилата за неговото прилагане.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ, съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл.26, ал.1 от АПК.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов

гл.специалист „УТСБКС“

Споделяне: