Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 619 / 17.07.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № Т-94-00-29/17.07.2023 г. подадено от Теодора Миланова Кожухарова

ПРЕКРАТЯВАМ :

регистрацията на туристически обект

СТАИ ЗА ГОСТИ

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Александър Стамболийски” № 31, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 3 стаи, 6 легла

Собственик на обекта: Теодора Миланова Кожухарова с ЕГН 881201****

с постоянен адрес: гр. Средец, ул. „Александър Стамболийски“ № 31, общ. Средец

Лице извършващо дейност в обекта:Теодора Миланова Кожухарова с ЕГН 881201****

с постоянен адрес: гр. Средец, ул. „Александър Стамболийски“ № 31, общ. Средец

С настоящата заповед заличавам вписаните в регистъра по чл. 167 от Закона за туризма обстоятелства относно регистрирания обект и обезсилвам издаденото удостоверение с № 00281/14.09.2022 г.

Настоящата заповед да се връчи на заявителя и на директора на дирекция МПОС за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло, и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на община Средец
Съгл. Заповед № 580/06.07.2023 г.

Споделяне: