Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 657 / 29.05.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация и постъпило писмо с рег.№ УРИ 269000-2535/27.05.2024 год. на Началника на РУ гр.Средец,

ЗАПОВЯДВАМ:

Назначавам комисия в състав:

Председател: Ирина Тодорова – секретар на Община Средец

Членове:

  1. Ирина Камбурова – Тунтева - юрист при Община Средец
  2. Елена Везирова - гл. специалист в Дирекция АПИО при Община Средец
  3. Радка Кавказова - ст. специалист в Дирекция АПИО при Община Средец
  4. Божидар Божинов - гл.специалист в Дирекция „УТСБКС“ при Община Средец
  5. Представител на РУ на МВР, град Средец
  6. Представител на Областна администрация- Бургас
  7. Представител на ТЗ „ГРАО“- Бургас

Комисията е със задачи: Извършване на проверка на лицата посочени в писмо с рег. № 269000-2535/27.05.2024 год. на Началника на РУ гр.Средец, за спазване изискванията на чл.92 или чл.99а от ЗГР за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес. За резултатите от проверката да бъде съставен протокол.

Препис от настоящата заповед, ведно с копие на писмо рег. № 269000-2535/27.05.2024 год. на Началника на РУ гр.Средец, да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед следва да се обяви на интернет страницата на Община Средец.

Контролът по изпълнението ще осъществявам лично.

инж. ИВАН КИЧЕВ

кмет на община Средец

Споделяне: