Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 658/29.09.2021г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 167в, ал. 1. т. 2 и ал. 2 от закона за движение по пътищата

З А П О В Я Д В А М:

Актуализирам състава на Общинската комисия по безопасност на движение по пътищата на територията на Община Средец, както следва:

Председател: Георги Станилов – секретар на Община Средец

Членове:

1. арх. Паруш Зафиров –гл. архитект на Община Средец;

2. Даниел Чолаков – общински съветник;

3. инж. Живка Маврова – гл. експерт дирекция УТСБКС;

4. Нейко Георгиев – главен специалист РПС – гр.Средец;

5. Анета Колеолова - директор на дирекция ФСДЧР;

6. Христо Томов – полицейски инспектор, КАТ гр. Средец;

7. инж. Божидар Камалиев – ВрИД директор ОП „ОБЧ“;

8. Сергей Стоилов - директор на дирекция ОЗСДКИМС

9. Димитър Минчев –ст. сътрудник „Охрана“;

10. Мими Николова – медицински фелдшер;

11. Николай Костадинов – гл. инспектор, началник РСПБЗН гр. Средец.

За секретар на комисията определям: Ангелина Палова, мл. експерт.

На 11.10.2021г. от 11:00 ч. в зала № 202, ет. 2 при Общинска администрация – Средец да бъде проведено заседание на комисията.

Настоящата Заповед да се връчи на посочените лица за сведение и изпълнение.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: