Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 66 / 20.04.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 14.03.2023 г. на Община Средец , по заявление . вх. № 94-00-1028/07.03.2023г. от Ангел Стоянов Господинов , собственик на имот пл.№ 501.596 в кв. 19, по действащия кадастрален план на град Средец, Община Средец, одобрен със заповед № РД-09-166/24.09.1986г., и регулационен план одобрен с заповед № РД-09-166/24.09.1986г. , с документ за собственост н.а № 89,т.1,д.182,/1975г., заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ, и по решение на ОЕСУТ с протокол №3, т.12 от 11.04.2023 г.

О Д О Б Р Я В А М :

По кафявите надписи и щрихи и по черните линии , поправка на кадастралния план на град Средец, Община Средец, одобрен със заповед № РД–09-166/24.09.1986 година, за ПИ 501.596, кв.19, за който имот е отреден УПИ XVII-596 , като имотната граница между имоти пл.№№595 и 596 в кв 19, се постави по съществуващата /новозаснета/ граница. Площите на имотите след промяната са както следва: ПИ 501.595 се променя на 682 м2, а ПИ 501.596 се променя на 367 м2, съгласно приложения констативен акт и скица № 309/14.03.2023 г. на Община Средец , която е неразделна част от него.

На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил: Божидар Божинов–гл. специалист „УТСБКС“

Споделяне: