Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 683 / 07.06.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № 94-00-2146/06.06.2024 г. подадено от Иван Пеев Пеев

ПРЕКРАТЯВАМ :

регистрацията на туристически обект

АПАРТАМЕНТ ЗА ГОСТИ

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Иван Вазов” бл. 7, ет.1, ап. 2, общ. Средец, обл. Бургас

Собственик на обекта: Иван Пеев Пеев

с адрес: гр. Средец, ул. „Иван Вазов” бл. 7, ет.1, ап. 2, общ. Средец, обл. Бургас

Лице извършващо дейност в обекта: Иван Пеев Пеев

с адрес: гр. Средец, ул. „Иван Вазов” бл. 7, ет.1, ап. 2, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 3 стаи, 5 легла

С настоящата заповед заличавам вписаните в регистъра по чл. 167 от Закона за туризма обстоятелства относно регистрирания обект и обезсилвам издаденото удостоверение за регистрация с № 00316 и УИН № СП-01А-4ДШ-А0/14.11.2023 г.

Настоящата заповед да се връчи на заявителя и на директора на дирекция МПОС за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло, и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

ИНЖ. ИВАН КИЧЕВ
Кмет на община Средец

Споделяне: