Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 684 / 07.06.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“, вьв връзка с писмо изх. № К-1662/ 04.06.2024 г. на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас, относно необходимост от въвеждане на режимно водоснабдяване на село Вълчаново, община Средец, предвид намаления към момента дебит на водоизточника

НАРЕЖДАМ:

1.Утвърждавам режимно водоснабдяване на село Вълчаново, както следва:

- водоподаването ще бъде спирано през два дни, за срок от 12 часа – от 20:00 часа до 08:00 часа на следващия ден за населеното място до второ нареждане.

2.Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на кметския наместник на с. Вълчаново и Управителя на Експлоатационен район Средец при „ВиК“ ЕАД гр. Бургас.

Заповедта да бъде публикувана на сайта на Община Средец.

ИНЖ. ИВАН КИЧЕВ

Кмет на община Средец

Споделяне: