Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 69 / 24.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА, §8, ал.4 на ПР от ЗУТ и протокол № 3/11.04.2023г, т.3 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

ОД О Б Р Я В А М :

По зелените надписи и щрихи, проект за частично изменение на плана за регулация / ПУП-ПР /на град Средец, Община Средец, одобрен със заповед № РД-09-166/24.09.1986 г., за УПИ VII-1538/урегулиран 677 м2/ в кв.118, отреден за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като общата парцелната граница между УПИ VII-1538, УПИ IV-1540 и УПИ VIII-1645 се постави по общата имотна граница на имоти с №№1538,1540 и 1645 в кв.38, поради неуредени регулационни сметки , като УПИ VII-1538 в кв.38 е с нова площ 582 кв.м., УПИ IV-1540 в кв.38 е с нова площ 1320 кв.м. и УПИ VIII-1645 в кв.38 е с площ 690 кв.м., съгласно нормите на ЗУТ и приложения към тази заповед проект.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж.Иван Жабов

Кмет Община Средец

Изготвил:

Гл.Специалист „УТСБКС“: Божидар Божинов

Споделяне: