Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 7 / 04.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 на ЗУТ и Решение по т.18 от протокол № 10/14.12.2023г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

По червените пунктирани линии, сините и черни надписи, проект на Подробен устройствен план – план за застрояване / ПУП-ПЗ/ на ПИ с ИД 20273.28.56, площ 41327 м2, м. „Кривия вир“, НТП – нива, земеделска територия по КККР на землище село Дебелт, община Средец, с отреждане на имота „ за складови дейности“, при следните показатели на застрояване -Усторйствена зона Пп, П застр.60 %, П озел.20 %, К.инт.2,0, Н до 10м., Н.застр. „е“-свободно, съобразено с преминаващия през имота газопровод, съгласно нормите на ЗУТ и приложения към тази заповед проект.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж. Иван Кичев

Кмет на Община Средец

Споделяне: